Media572 web+design 

is een ontwerpbureau te Raalte. We zoeken naar wat jouw drijfveer is en zetten dit om in mooie online en offline ontwerpen. Zo helpen we je anderen te overtuigen. Van webapplicatie tot huisstijl. Samen voor jouw succes.

wat houdt ons bezig?

frontend

Web development op maat

Een onderneming is met zorg opgezet, de (mobiele) webapplicatie verdient dat ook. Een website maken vraagt creativiteit en tijd, maar nog belangrijker het vraagt samenwerking. Jij weet als geen ander wat je wil uitdragen en wij hebben de kennis en creativiteit om te komen tot een goede, op maat gemaakte, website

responsive design

Perfect voor tablet en mobiel

Bij de ontwikkeling van een nieuwe website zorgen wij voor een responsive layout. Hierdoor wordt alle content, zoals afbeeldingen, teksten, video’s, etc. optimaal getoond op diverse schermformaten. Naast dat het gebruik van mobiele web browsers elke dag toeneemt is het ook een belangrijk onderdeel van je SEO.

Voorbeeld van een responsive website

huisstijl ontwerp

herkenbaar en compleet

Een huisstijl is de identiteit van de onderneming. De visuele presentatie is van groot belang. Het juiste gevoel moet worden opgeroepen bij de doelgroep van je onderneming. Door het juiste gebruik van kleuren, lettertype, vormgeving en stijlelementen ontwikkelt Media572 de ideale huisstijl. We onderzoeken wat je drijfveer is en vertalen dat in mooie online en offline ontwerpen die je helpen om je doelgroep te overtuigen.

hosting, domein & onderhoud

waar haal je de tijd vandaan

Je onderneming verdient al je aandacht, je website verdient dat ook. Het onderhouden van een website kost tijd, tijd die je als ZZP-er, MKB-er, webshop houder, stichting of vereniging waarschijnlijk liever anders besteedt. Je kunt aangeven welk deel wij van je kunnen overnemen, een onderdeel of zelfs het complete beheer van je site.

       
       

Wat hebben wij zoal gedaan

Uitgelicht:

http://haarco.nl

Een maatwerk, responsive website op basis van het Wordpress cms platform in samenwerking met Haarco Raalte

Idee voor een Wordpress website? Bel ons!

Telefoonnummer

06 30 9449 80
0572 36 63 24

E-mailadres

dennis@media572.nl

Post adres

Media572
Dennis Gerritsen
de Spinde 5
8101 LA Raalte

Algemene voorwaarden

Media572 te Raalte

Algemene voorwaarden van:

Media572.nl
de Spinde 5
8102 LA Raalte

Inschrijfnummer K.v.K. te Zwolle: 62579913 / 000031566200

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, waaronder alle overeenkomsten tot het ontwerpen en/of vervaardigen van dan wel het adviseren over reclameproducten, het voeren van campagnes alsmede op alle overeenkomsten tot het ontwerpen en ontwikkelen van websites, -applicaties e.d. van Media572, gevestigd te Raalte, hierna te noemen “Media572”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door Media572 te leveren hardware en/of standaard- en maatwerksoftware met bijbehorende onderdelen.
6. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Media572 te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Media572 en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
8. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en diensten van Media572, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt.
9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
12. Indien Media572 deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Media572 hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes
1. Ieder aanbod en elke offerte van Media572 is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Media572 het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Media572 niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Media572 het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde en/of te leveren zaken, voorbeelden van ontwikkelde websites, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten, evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Media572 zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De in het vorige lid genoemde modellen en voorbeelden blijven eigendom van Media572 en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Media572 worden geretourneerd.
7. Media572 heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Media572 heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Media572 schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Media572 is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Media572 – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
3. Opdrachten moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht vinden schriftelijk plaats en moeten vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Deze wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
5. Media572 noch de wederpartij heeft het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven
1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, transport- en verzendkosten, administratiekosten, en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal Media572 zijn honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Media572.
3. Media572 heeft het recht dit vaste honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Media572, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Media572 het honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Media572.
5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Media572 het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Media572 bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Media572 (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen en valutaschommelingen, heeft Media572 het recht de overeengekomen prijzen dan wel het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Media572 heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Media572 er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.
9. Bij duurovereenkomsten heeft Media572 het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Media572 zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Media572 vereist, mag hij bepaalde leveringen, werkzaamheden of diensten door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Media572 gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Media572 verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. de door Media572 geleverde zaken conform de door Media572 verstrekte en/of geleverde (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden en adequaat beveiligd worden;
d. Media572 op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
e. Media572 op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht kosteloos kan beschikken over de door Media572 gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
f. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van Media572 e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
g. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door Media572 in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Media572 voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die Media572 tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Media572 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Media572 nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Media572 om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie
1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat¬regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
4. Het is Media572 te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden, leveringen en diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Media572 hiervoor toestemming heeft

Artikel 8: Risico van opslag informatie
1. Media572 zal alle van de wederpartij ontvangen infor¬matie gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen om het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie te voorkomen.
2. Media572 is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Media572 of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Media572 verstrekte documenten en bestanden.

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen mede doordat Media572 zich bij deze termijnen veelal dient te baseren op (op)leveringstermijnen van zijn (internet)providers en overige dienstverleners. Indien Media572 zijn (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Media572 is gerechtigd tot levering in gedeelten of uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk of periodiek kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren hardware of standaard software gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop zij het pand, het magazijn of de winkel van Media572 verlaten of Media572 aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de genoemde zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5. Verzending of transport van deze zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Media572 te bepalen wijze. Media572 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de bestelde zaken plaatsvindt voor risico van Media572, maar voor rekening van de consument.
7. Indien Media572 de bestelde hardware en standaard software zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de bestelde zaken of overeengekomen diensten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, heeft Media572 het recht de zaken en/of de onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Media572 binnen een door Media572 te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie dan wel de zaken alsnog te leveren of de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Media572 heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of onderdelen aan derden te verkopen en de al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Media572 een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Media572 alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of diensten of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Media572 niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Media572 niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Media572 recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Media572 het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Media572 spant zich in de overeengekomen werkzaamheden, diensten en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Media572 het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden, diensten en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Media572 met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Media572 zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Media572 in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen en de reeds geleverde diensten.
5. Meerwerk moet schriftelijk tussen Media572 en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden, diensten en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod, de offerte of de opdracht.
6. Wanneer Media572 op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Media572 worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Media572. Media572 is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
7. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
8. Indien de overeenkomst met zich meebrengt dat Media572 eerst een conceptversie maakt van de door hem te leveren documenten, door hem te ontwikkelen maatwerk software of website zal de wederpartij iedere conceptversie steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Media572 kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Media572 aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Media572 kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring met betrekking tot de definitieve versie van de software of website ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten en de goedgekeurde software of website pas gebruiken, nadat Media572 de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
9. Indien Media572 in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Media572 het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Ontwikkelen van een website
1. De wederpartij moet alle voor de ontwikkeling van de website benodigde informatie tijdig en in de door Media572 gewenste vorm aan Media572 ter beschikking te stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde gegevensdragers, elektronische bestanden, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. De wederpartij is daarbij zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat Media572 op verzoek van de wederpartij op de website plaatst.
2. De functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van Media572 wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Media572 heeft voldaan.
4. Media572 behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft zijn eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en heeft het recht om zijn naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
5. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met Media572 schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Media572, is het de wederpartij niet toegestaan om een variant of afgeleide van het ontwerp van de website te maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website of de hierover tussen partijen gemaakte afspraken toe te passen of te gebruiken.
7. Indien Media572 adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Media572 niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider of dienstverlener.

Artikel 12: Ontwikkelen van maatwerk software
1. De wederpartij moet alle voor de ontwikkeling van de software benodigde informatie tijdig en in de door Media572 gewenste vorm aan Media572 ter beschikking stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde gegevensdragers, elektronische bestanden, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
2. De functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van Media572 wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij Media572 en kan de wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie van deze software, zodra de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Media572 heeft voldaan.

Artikel 13: Oplevering en acceptatie van de ontwikkelde website/software
1. Media572 moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de website en/of software afgerond zijn en de website en/of software gebruiksklaar is.
2. De website respectievelijk de software wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij de werking hiervan en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. De website respectievelijk de software wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een hiervoor tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij Media572. Indien partijen geen testperiode zijn overeengekomen, wordt de website respectievelijk de software tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd indien de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in lid 1 bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij Media572.
4. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en de wederpartij daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, moet de wederpartij Media572 hierover schriftelijk en gedetailleerd te informeren. Media572 zal in dat geval de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Een dergelijk herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij dan wel andere niet aan Media572 toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventu¬eel verloren gegane gegevens is niet kosteloos inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website of software, hebben geen invloed op de oplevering van de website of software.
6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de website of software, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Media572 is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.
7. Ingeval de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de website of software constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 14: Standaard software
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde standaard software berusten bij Media572 dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aandui¬dingen van auteursrecht, merkenrecht e.d. niet verwijderen en te allen tijde zorg dragen voor een correcte vermelding van de afkomst van deze software zoals voorgeschreven door Media572 en/of oorspronkelijke maker.
2. Bij levering van standaard software verleent Media572 aan de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van deze software.
3. De standaard software mag door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op het overeengekomen aantal verwerkingseenheden. Bij eventuele storingen is de wederpartij gerechtigd de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid te gebruiken.
4. Het is de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toege¬staan maximaal 2 kopieën van de standaard software te maken. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden ge¬bruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging ingeval van teniet gaan of beschadiging van het originele exemplaar. De wederpartij dient deze kopieën te voorzien van dezelfde labels, aanduidingen e.d. als het originele exemplaar.
5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Media572, is het de wederpartij verboden het gebruiksrecht op de software over te dragen aan derden, deze software te verkopen, te verhuren, anderszins aan derden de mogelijkheid te bieden de software te gebruiken, de software in zekerheid over te dragen, deze te kopiëren of te wijzigen. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de broncode van de software niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld.
6. Indien de leverancier van de standaard software het gebruiksrecht van deze software heeft beperkt overeenkomstig de bepalingen van een gebruiks- of licentieovereenkomst dan wel indienl onderhoud aan deze software slechts is toegestaan conform de bepalingen van een tussen de leverancier en Media572 gesloten onderhoudsovereenkomst, is de wederpartij eveneens gebonden aan deze beperkingen. Media572 zal de wederpartij hierover informeren.

Artikel 15: Domeinnaamregistratie
1. Op verzoek van de wederpartij kan Media572 de registratie van domeinnamen verzorgen tegen de alsdan geldende tarieven.
2. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen prijs aan Media572 heeft voldaan, zal Media572 er voor zorgen dat de domeinnaam op naam wordt gezet van de wederpartij.
3. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn altijd de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie van toepassing. De wederpartij is verplicht te handelen overeenkomstig deze regels en procedures en de overige voor registratie relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, moet de wederpartij er voor zorgen dat hij zelf op de hoogte is van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
4. De registratie van domeinnamen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij moet zelf onderzoeken of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart Media572 voor eventuele aanspraken van derden ingeval (registratie van) de domeinnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Media572 wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt.
5. Media572 heeft ten aanzien van de domeinnaamregistratie te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag tot registratie zal worden gehonoreerd.
6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of de regelgeving van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 16: Webservice; serverbeheer en cloud computing
1. Indien Media572 voor de wederpartij diensten op het gebied van webservice – waaronder onder meer begrepen serverbeheer (hosting) en/of cloud computing – verleent, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van de server of zijn dataverkeer verboden:
a. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden – al dan niet via banners of reclame van derden op de website – die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
d. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;
f. via de dienstverlening van Media572 aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Media572 dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar dan wel het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.
2. De wederpartij vrijwaart Media572 voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Media572 geleverde webservices.
3. Media572 heeft het recht het dataverkeer te limiteren. Indien partijen een dergelijke limiet zijn overeengekomen, heeft Media572 bij overschrijding van de limiet het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten of door Media572 geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 17: Onderhoud
1. Indien ten behoeve van de geleverde diensten, zaken en/of de ontwikkelde website tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij conform de hierin opgenomen dan wel de gebruikelijke procedures van Media572 eventuele gebreken aan Media572 melden. Na ontvangst van een melding zal Media572 naar beste vermogen de gebreken her¬stellen.
2. Indien partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden, tenzij in de onderhoudsovereenkomst anders is bepaald. Media572 kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden altijd afzonderlijk in reke¬ning brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan Media572 toe te rekenen oorzaken of indien de software, website of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan Media572 is gewijzigd of wordt onderhou¬den.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
a. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
b. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
c. herstel van eventueel verloren gegane gegevens.

Artikel 18: Klachten
1. De wederpartij moet de geleverde hardware direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de hardware aan Media572 melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt de hardware geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering van de werkzaamheden en/of diensten – aan Media572 worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden en diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. geleverd.
3. Klachten over de ontwikkelde website of software moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Media572 worden gemeld. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na oplevering. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt de website respectievelijk de software geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Media572 is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
5. De wederpartij moet de door Media572 geleverde documenten – welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd – direct bij ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de documenten aan Media572 worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij moet Media572 in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Media572 verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Media572 ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Media572 te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de ontwikkelde website of software of het resultaat van de door Media572 verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten indien aan de website, de software of dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of de website, software of dit resultaat geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 19: Garanties
1. Media572 zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen, werkzaamheden en diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Media572 staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door Media572 geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Media572 zal de wederpartij hierover informeren.
4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert Media572 zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. Media572 zal de wederpartij hierover informeren.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij het overeengekomen honorarium of de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Media572 garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te doen gebruiken of gebruikt of dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten of de door Media572 ontwikkelde software aansluit bij, gekoppeld kan worden met, gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij en/of kan draaien op het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij Media572 dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
8. Bij een terecht beroep op de garantie zal Media572 – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van het (op)geleverde respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Media572. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium verlangen.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Media572 gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Media572 geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Media572 alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Media572 voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Media572 aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Media572 altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Media572 gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Media572 beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken, software, verleende diensten en/of de verrichte werkzaamheden.
5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Media572 beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Media572 gesloten verzekering valt.
6. De wederpartij moet Media572 uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
8. In geval van cloud computing en eventuele daaraan verwante diensten zoals het uitvoeren van remote back-ups, is Media572 niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van bijvoorbeeld het verloren gaan van data van de wederpartij, indien de oorzaak hiervan gelegen is bij derden zoals providers en andere dienstverleners op het internet. Media572 is uitsluitend verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de remote back-ups en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de onderliggende infrastructuur voor het dataverkeer die door derden wordt beheerd en in stand wordt gehouden.
9. Media572 is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik van de (op)geleverde zaken en/of website en/of resultaat van de verrichte werkzaamheden respectievelijk verleende diensten of gebruik in strijd met de door of namens Media572 verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Media572 verstrekte of voorgeschreven informatie;
c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
d. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Media572.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Media572 uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Media572 of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Media572 de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 21: Betaling bij bedrijven onderling
1. Media572 heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Media572 een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Media572 betaling alsnog uitblijft, heeft Media572 bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Media572 het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Media572 eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Media572 eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van Media572 niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Media572 heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
8. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Media572 de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft Media572 het recht zijn werkzaamheden en/of dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door Media572 voor de wederpartij geëxploiteerde website(s), domeinnamen of e-mailadressen. Alle schade die Media572 hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 22: Betaling bij consumenten
1. Media572 heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de consument aan Media572 een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Media572 betaling alsnog uitblijft, heeft Media572 bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Media572 de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Media572 het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Media572 het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Media572 eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door Media572 eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Media572 de consument schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de consument alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft Media572 het recht zijn werkzaamheden en/of dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de consument op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door Media572 voor de consument geëxploiteerde website(s), domeinnamen of e-mailadressen. Alle schade die Media572 hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de consument.

Artikel 23: Eigendomsvoorbehoud
1. Media572 behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin¬gen aan Media572 heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet Media572 direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Media572 bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Media572 op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Media572 een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Media572 en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Media572 op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 24: Algemene bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten
1. Media572 is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door Media572 in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, zoals onder meer de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in het kader van de ontwikkeling van de website en/of software geleverde databases en broncodes.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Media572 voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van de in het vorige lid genoemde databases en broncodes slechts de (gebruiks)rechten die partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan:
a. de door Media572 geleverde of vervaardigde documenten en zaken te gebruiken buiten de context van de overeenkomst;
b. deze documenten en zaken aan derden te verstrekken;
c. derden hierin inzage te geven;
d. deze documenten en zaken te vermenigvuldigen;
e. de door Media572 geleverde of vervaardigde documenten en zaken na te maken, te wijzigen, te reproduceren e.d.
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Media572.
4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Media572 verstrekte documenten en zaken geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Media572 door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Media572 voor aanspraken van deze derden.
5. Media572 garandeert dat de door hem (op)geleverde documenten en zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, oc¬trooi¬rechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.
6. Indien niettemin door Media572 moet worden erkend of door een Nederland¬se rechter wordt bepaald dat door Media572 (op)geleverde documenten of zaken inbreuk maken op voornoemde rech¬ten van derden, zal Media572 – na overleg met de wederpartij – de desbetreffende documenten respectievelijk zaken vervangen door documenten of zaken die geen inbreuk maken op het betrokken recht, een licen¬tie¬recht ter zake ver¬werven dan wel het (op)geleverde terugnemen tegen restitutie van de koopprijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvin¬gen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
7. De wederpartij heeft slechts recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij Media572 op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspra¬ken van derden – onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden -, dat Media572 in staat is ¬zijn rechten ter zake naar behoren te verdedi¬gen. Media572 zal de wederpartij alsdan vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden welke voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan Media572 overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
8. Het is Media572 toegestaan technische maatrege¬len te nemen ter bescherming van zijn rechten.

Artikel 25: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Media572 heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 26: Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Media572, heeft Media572 het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Media572 wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Media572, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Media572.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Media572 zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Media572 en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden of leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Media572 tot aan dat moment nakomen.

Artikel 27: Annulering, opschorting
1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Media572 een door Media572 nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Media572 gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Media572 heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verleende diensten, verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Media572 in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Media572 voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Media572 heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en verleende diensten alsmede alle gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Media572 deze bij de wederpartij in rekening brengen. Media572 mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Media572 het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Media572 vergoeden.

Artikel 28: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op de tussen Media572 en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Media572 is gevestigd, zij het dat Media572 altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Media572. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Media572 schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Media572 het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Je kan natuurlijk vrijblijvend een email sturen of... zullen wij naar jou toe komen?

Woon je in Zwolle, Holten, Dalfsen, Ommen, Lemelerveld, Hellendoorn, Nijverdal, Raalte, Heino, Heeten, Deventer, Mariënheem, Luttenberg, Broekland, Nieuw-Heeten, Laag Zuthem of Lierderholthuis?

Voor een goede website, webshop, huisstijl, offline & online media zit je goed bij media572.nl in het Sallandse dorp Raalte, Overijssel.